KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Nyheter

Ny Konsultchef

Under veckan har Fredrik Möllborn utsetts av Noréns styrelse till konsultchef med ansvar för patent- och varumärkeskonsulter. Fredrik är delägare och anställd hos Noréns sedan 2022 och han är auktoriserad U.S. patent agent. I sin nuvarande roll arbetar han bland annat med att skriva, lämna in och handlägga patentansökningar hos det amerikanska patentverket, USPTO.

Framöver kommer Fredrik att fortsätta med dessa uppgifter i något mer begränsad omfattning och samtidigt ta ansvar för personal- och strategifrågor samt avdelningsövergripande rutiner. I sin nya roll kommer han att samarbeta närmast med paralegalchefen och VD.

Noréns bistår EQT vid köp av Mabtech

Noréns är rådgivare åt private-equity firman EQT och dess fonder vad gäller patentfrågor vid investeringen i biotechbolaget Mabtech.

Mabtech är en ledande tillverkare av antikroppar och tillhörande system som används i lifescience forskning. Företaget har över 900 kunder i 60 länder. Bolaget omsatte år 2022 247 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 76 Mkr.

EQT med tillhörande fonder förvaltar i storleksordningen 210 miljarder EUR.

Noréns team i projektet utgjordes av Anders Bratt och Johan Ståhlberg.

Den enhetliga patentdomstolen och enhetspatentet träder i kraft

En genomgripande förändring av patentsystemet i Europa träder i kraft i och med att Tyskland den 17/2 – 2023 ratificerade internationella överenskommelser om den enhetliga patentdomstolen (UPC) och enhetspatentet. En viktig förändring är att en patenthavare kommer att ha möjlighet att beivra patentintrång i flera europeiska länder samtidigt,  genom en enda stämningsansökan vid UPC. Vidare införs en patenträttighet som gäller i flera europeiska länder samtidigt, de så kallade ”enhetspatentet”.  UPC kommer att ha jurisdiktion inte bara över enhetspatent utan även över ”klassiska” europeiska patent, men det finns möjlighet att undanta beviljade klassiska EP-patent från detta genom att göra så kallad ”opt-out”. Noréns patentkonsulter kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

Den nya lagstiftningen öppnar nya möjligheter för patenthavare men ökar komplexiteten i Europas patentsystem ytterligare, samtidigt som det är ett stort steg mot en enhetlig patentlagstiftning i Europa.

Noréns välkomnar Johan Ståhlberg

Noréns är stolta att få välkomna Johan Ståhlberg som patentkonsult.

Johan är civilingenjör i Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola. Sedan 2004 har han arbetat som patentombud och har dessförinnan erfarenhet från mjukvaruutveckling och litografisystem.

Johan kommer att bistå våra kunder med tjänster inom patent, såsom utarbetande av patentansökningar, handläggning och patenterbarhetsanalyser. Johan utför också intrångsanalyser, FTO-utredningar och invändningar hos PRV och EPO. Han stöttar också investerare med due-diligence för utvärdering av patentportföljer. Johan arbetar med patent inom IT/telecom, fysik och mekanik, såsom blockchain-teknik, AI, neurala nätverk, cloudmjukvara, medicinsk teknik, LCDer, dörrlås, lyftanordningar, batterisystem och styrsystem.

Opt-out från enhetliga patentdomstolen?

I Europa genomförs nu en genomgripande förändring av patentsystemet i och med att Unitary Patent Court, en central domstol för patentintrång, införs. Redan beviljade Europeiska patent kommer att hamna inom denna domstols jurisdiktion så snart Tyskland ratificerar ett internationellt avtal, vilket väntas ske i slutet av 2022 eller i början av 2023.

Patentägare har möjlighet att välja att ett beviljat patent inte ska ligga under UPCs jurisdiktion, genom att göra en så kallad ”opt-out”, och det kan vara lämpligt att göra så i många fall, och dessutom att göra det snarast efter det att Tyskland ratificerar. Noréns följer ratificeringsprocessen noggrant och tillhandahåller rådgivning och tjänster kring opt-out.  

Noréns rekryterar Leo Milenkovic

Noréns fortsätter att utveckla sin rådgivning inom varumärken med rekryteringen av Leo Milenkovic. Leo har en jur.kand från Stockholms universitet och en magisterexamen i europeisk immaterialrätt. Han har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning och företagsexpansion till nya marknader. Förutom att ha utvecklat internationella varumärkesstrategier så har Leo bland annat arbetat med exportfrämjande på Business Sweden.  

Noréns välkomnar Fredrik Möllborn

Noréns är stolta att ha rekryterat Fredrik Möllborn som patentombud.

Fredrik Möllborn är auktoriserad U.S. patent agent och har mångårig erfarenhet av att skriva, lämna in och driva patentansökningar, framför allt i USA. Fredrik  har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola och har tills nyligen bedrivit egen verksamhet baserad i Boulder, Colorado.  Innan dess arbetade han i både nationella och lokala patentbyråer i Sverige och USA, samt i laboratorium vid Stanford University Medical School.  Fredrik arbetar främst inom teknikområden relaterade till mjukvara, elektronik, kommunikation, medicinsk teknik och han kan lämna in patent- och designansökningar direkt till United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Noréns biträder Stocklyn Venture LLC och FLEKS 3D i patenttvist

Stocklyn Venture LLC, New York, har utvecklat en teknologi för så kallade ”build plates” för 3D-skrivare, vilka marknadsförs unders varumärket FLEKS 3D. Noréns har företrätt Stocklyn vad gäller drivande av patentansökan hos Europeiska patentverket till beviljande och vidare hanterad en invändning mot patentet som gjorts av en tredje part. Efter licensförhandlingar mellan Stocklyn och invändaren, där Stocklyn företräddes av Noréns, slöts ett licensavtal mellan parterna. Avtalet innefattade betalning av licensavgift till Stocklyn samt att opponenten drog tillbaka invändningen. Detta är ett exempel på hur Noréns kunnande inom patent och licensiering skapar värde för Noréns kunder.

UPC fördröjs ytterligare

Tysklands författningsdomstol har idag beslutat att upphäva Tysklands godkännande av domstolsavtalet (UPC, Unified Patent Court). Detta gör att arbetet med ett gemensamt nytt Europapatent kommer att fördröjas ytterligare. Det går som vanligt att få patent via Europeiska patentverket på samma sätt som tidigare.

Vad händer med dina rättigheter när Storbritannien nu undertecknat utträdesavtalet från EU?

Storbritannien lämnar EU den 1 februari 2020 i enlighet med det utträdesavtal som representanter från EU och Storbritannien undertecknade den 24 januari.

Efter den 31 januari 2020 kommer det att vara en övergångsperiod fram till 31 december 2020 då parterna ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Under denna tid gäller fortfarande EU-lag i Storbritannien, och dina immateriella rättigheter påverkas inte. Om parterna inte har kommit överens om något nytt avtal blir den 31 januari 2021 dagen för det som kallas en ”hård brexit”, dvs utträde utan något bilateralt handelsavtal.

Storbritannien har uttalat att registrerade europeiska design- och varumärkesrättigheter kommer att omvandlas till nationella rättigheter i Storbritannien även vid en hård brexit. Speciella regler kan komma att gälla för ansökningar som lämnats in men inte beviljats vid tidpunkten för brexit.  

Det befintliga europeiska samarbetet om patent (EPO) regleras inte av EU-rätt och berörs därför inte av brexit.

Noréns bevakar utvecklingen och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

Välkommen Stefan

Noréns är mycket glada att vi kan hälsa Stefan Lautmann välkommen till byrån. Stefan kommer att ta rollen som chef över patentavdelningen, samt hjälpa kunder med strategiskt patentarbete och att skriva och driva patentansökningar. Stefan har lång erfarenhet av att att arbeta som patentombud.

Förkortad tid för fullföljning i Kanada

Kanada ändrar sin patentlag den 30 oktober 2019 och PCT-ansökningar inlämnade från och med då måste fullföljas inom 30 månader från prioritetsdagen. För att få chansen att lämna att i efterhand vid missad frist krävs bevis på att det var oavsiktligt att missa fristen. PCT-ansökningar inlämnade före lagändringen kan fortfarande lämnas in upp till 42 månader efter prioritetsdagen mot förhöjd avgift.

Vad händer med dina immateriella rättigheter vid hård brexit?

Osäkerheten är just nu stor om hur och när Storbritannien kommer att lämna EU. Om det blir en mjuk brexit så hanteras många immaterialrättsliga frågor på ett förutsägbart sätt inom ramen för ett avtal mellan EU och Storbritannien. 

En hård brexit – och sannolikheten för det har ökat den sista tiden – kan däremot ha viktiga implikationer för din immaterialrättsstrategi redan på kort sikt. I första hand kommer EU-varumärken och EU-designskydd att beröras, medan patent inte berörs på samma sätt. Det befintliga europeiska samarbetet om patent (EPO) regleras inte av EU-rätt och berörs därför inte av brexit.

Storbritannien har uttalat att beviljade EU-varumärken och EU-designskydd (så kallade RCD) kommer att omvandlas till nationella rättigheter vid en hård brexit. Speciella regler kan komma att gälla för ansökningar som lämnats in men inte beviljats vid tidpunkten för brexit.  

Noréns bevakar utvecklingen och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

PRV slutar skicka ut patentbrev

I början av 2019 slutar PRV (Patent och Registreringsverket) att skicka ut tryckta patentbrev när svenska patent har blivit beviljade. PRV hänvisar istället till den publicering av patentskriften som finns tillgänglig på hemsidan i Svensk Patentdatabas.

Det tryckta patentbrevet måste i fortsättningen beställas från PRV. Eftersom vi vet att patentbrevet är mycket uppskattat av våra kunder så kommer vi även i fortsättningen se till så att alla våra svenska kunder får både patentbrevet och patentskriften översända efter att patentet utfärdats.

Noréns bidrar till internationell harmonisering av patenträtt

Jan Modin, Europeiskt patentombud hos Noréns Patentbyrå, har under många år engagerat sig i internationellt samarbete för att harmonisera patentlagarna i olika länder, genom den internationella branschföreningen för IP-ombud, FICPI (se www.ficpi.org).

Under ca 40 år har frågan om harmonisering av patentlagarna diskuterats globalt, men dessa diskussioner körde fast för ca 15 år sedan, och därefter har ett antal länder försökt driva frågan vidare inom ramen för den s.k. B+ gruppen, som inbegriper flertalet utvecklade industriländer. Regeringsdelegationer, patentmyndigheter och  olika industriorganisationer har deltagit i förhandlingarna.

Bakgrunden är de stora skillnader som finns mellan olika länders patentsystem. Trots att USA år 2013 ändrade sin patentlag i riktning mot ”first-to-file” kvarstår många väsentliga skillnader gentemot europeisk patenträtt. I Asien finns andra skillnader, men patentlagarna i exempelvis Japan och Kina bygger på tysk patenträtt och är mer lika europeisk patenträtt än den som gäller i USA.

FICPI har nu  framlagt ett förslag som innehåller förslag till lösningar på de tre knäckfrågor som anses viktigast att lösa i ett första skede, nämligen;

  • en s.k. ”grace period”, dvs ett tidsbegränsat undantag från nyhetskravet efter publicering av en uppfinning innan den patentsökts,
  • regler om föranvändarrätt, ”prior user rights”, för den som investerat i en uppfinning utan att söka patent, och
  • regler om kollision, ”conflicting applications”, när två sökande sökt patent på liknande uppfinningar innan någon av uppfinningarna blivit allmänt kända.

FICPI’s förslag har utarbetats av en arbetsgrupp från olika länder, och Jan Modin har varit drivande i denna arbetsgrupp. Förlaget har i mars 2019 publicerats i ”epi information”, en facktidning för europeiska patentombud. En länk till artikel, som har Jan Modin som medförfattare, finns här.

Nyheter i Svenska Varumärkeslagen 1 januari 2019

I början av 2019 kommer den nya svenska varumärkeslagen som moderniseras för att anpassas till uppdateringar som redan finns på EU-nivå.

En viktig nyhet är att kravet på grafisk återgivning slopas.
Det blir därmed möjligt att även hos PRV kunna registrera varumärken som exempelvis rörelsevarumärken, ljudvarumärken med ljudfiler och multimediamärken.

En annan förändring är att den som får en invändning riktad mot sitt nya varumärke kan begära att invändaren presenterar bevis om användning.Från årsskiftet kommer också förändring som påverkar förnyelser av varumärken för ansökningar som lämnas in från den 1 januari 2019 och framåt.

Om du har frågor eller önskar diskutera nya varumärkeslagen är ni välkommen att höra av er till oss!

Karolina Hedberg Strömbäck
T +46 (0) 8 545 874 00
EPOST  karolina.stromback@norens.se