KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Nyheter

UPC fördröjs ytterligare

Tysklands författningsdomstol har idag beslutat att upphäva Tysklands godkännande av domstolsavtalet (UPC, Unified Patent Court). Detta gör att arbetet med ett gemensamt nytt Europapatent kommer att fördröjas ytterligare. Det går som vanligt att få patent via Europeiska patentverket på samma sätt som tidigare.

Vad händer med dina rättigheter när Storbritannien nu undertecknat utträdesavtalet från EU?

Storbritannien lämnar EU den 1 februari 2020 i enlighet med det utträdesavtal som representanter från EU och Storbritannien undertecknade den 24 januari.

Efter den 31 januari 2020 kommer det att vara en övergångsperiod fram till 31 december 2020 då parterna ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Under denna tid gäller fortfarande EU-lag i Storbritannien, och dina immateriella rättigheter påverkas inte. Om parterna inte har kommit överens om något nytt avtal blir den 31 januari 2021 dagen för det som kallas en ”hård brexit”, dvs utträde utan något bilateralt handelsavtal.

Storbritannien har uttalat att registrerade europeiska design- och varumärkesrättigheter kommer att omvandlas till nationella rättigheter i Storbritannien även vid en hård brexit. Speciella regler kan komma att gälla för ansökningar som lämnats in men inte beviljats vid tidpunkten för brexit.  

Det befintliga europeiska samarbetet om patent (EPO) regleras inte av EU-rätt och berörs därför inte av brexit.

Noréns bevakar utvecklingen och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

Välkommen Stefan

Noréns är mycket glada att vi kan hälsa Stefan Lautmann välkommen till byrån. Stefan kommer att ta rollen som chef över patentavdelningen, samt hjälpa kunder med strategiskt patentarbete och att skriva och driva patentansökningar. Stefan har lång erfarenhet av att att arbeta som patentombud.

Förkortad tid för fullföljning i Kanada

Kanada ändrar sin patentlag den 30 oktober 2019 och PCT-ansökningar inlämnade från och med då måste fullföljas inom 30 månader från prioritetsdagen. För att få chansen att lämna att i efterhand vid missad frist krävs bevis på att det var oavsiktligt att missa fristen. PCT-ansökningar inlämnade före lagändringen kan fortfarande lämnas in upp till 42 månader efter prioritetsdagen mot förhöjd avgift.

Vad händer med dina immateriella rättigheter vid hård brexit?

Osäkerheten är just nu stor om hur och när Storbritannien kommer att lämna EU. Om det blir en mjuk brexit så hanteras många immaterialrättsliga frågor på ett förutsägbart sätt inom ramen för ett avtal mellan EU och Storbritannien. 

En hård brexit – och sannolikheten för det har ökat den sista tiden – kan däremot ha viktiga implikationer för din immaterialrättsstrategi redan på kort sikt. I första hand kommer EU-varumärken och EU-designskydd att beröras, medan patent inte berörs på samma sätt. Det befintliga europeiska samarbetet om patent (EPO) regleras inte av EU-rätt och berörs därför inte av brexit.

Storbritannien har uttalat att beviljade EU-varumärken och EU-designskydd (så kallade RCD) kommer att omvandlas till nationella rättigheter vid en hård brexit. Speciella regler kan komma att gälla för ansökningar som lämnats in men inte beviljats vid tidpunkten för brexit.  

Noréns bevakar utvecklingen och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

Välkommen Gunnar

Vi är mycket glada att hälsa Gunnar Hjalt välkommen till byrån! Gunnar kommer att ta rollen som chef över varumärkesavdelningen på Noréns.

PRV slutar skicka ut patentbrev

I början av 2019 slutar PRV (Patent och Registreringsverket) att skicka ut tryckta patentbrev när svenska patent har blivit beviljade. PRV hänvisar istället till den publicering av patentskriften som finns tillgänglig på hemsidan i Svensk Patentdatabas.

Det tryckta patentbrevet måste i fortsättningen beställas från PRV. Eftersom vi vet att patentbrevet är mycket uppskattat av våra kunder så kommer vi även i fortsättningen se till så att alla våra svenska kunder får både patentbrevet och patentskriften översända efter att patentet utfärdats.

Noréns bidrar till internationell harmonisering av patenträtt

Jan Modin, Europeiskt patentombud hos Noréns Patentbyrå, har under många år engagerat sig i internationellt samarbete för att harmonisera patentlagarna i olika länder, genom den internationella branschföreningen för IP-ombud, FICPI (se www.ficpi.org).

Under ca 40 år har frågan om harmonisering av patentlagarna diskuterats globalt, men dessa diskussioner körde fast för ca 15 år sedan, och därefter har ett antal länder försökt driva frågan vidare inom ramen för den s.k. B+ gruppen, som inbegriper flertalet utvecklade industriländer. Regeringsdelegationer, patentmyndigheter och  olika industriorganisationer har deltagit i förhandlingarna.

Bakgrunden är de stora skillnader som finns mellan olika länders patentsystem. Trots att USA år 2013 ändrade sin patentlag i riktning mot ”first-to-file” kvarstår många väsentliga skillnader gentemot europeisk patenträtt. I Asien finns andra skillnader, men patentlagarna i exempelvis Japan och Kina bygger på tysk patenträtt och är mer lika europeisk patenträtt än den som gäller i USA.

FICPI har nu  framlagt ett förslag som innehåller förslag till lösningar på de tre knäckfrågor som anses viktigast att lösa i ett första skede, nämligen;

  • en s.k. ”grace period”, dvs ett tidsbegränsat undantag från nyhetskravet efter publicering av en uppfinning innan den patentsökts,
  • regler om föranvändarrätt, ”prior user rights”, för den som investerat i en uppfinning utan att söka patent, och
  • regler om kollision, ”conflicting applications”, när två sökande sökt patent på liknande uppfinningar innan någon av uppfinningarna blivit allmänt kända.

FICPI’s förslag har utarbetats av en arbetsgrupp från olika länder, och Jan Modin har varit drivande i denna arbetsgrupp. Förlaget har i mars 2019 publicerats i ”epi information”, en facktidning för europeiska patentombud. En länk till artikel, som har Jan Modin som medförfattare, finns här.

Nyheter i Svenska Varumärkeslagen 1 januari 2019

I början av 2019 kommer den nya svenska varumärkeslagen som moderniseras för att anpassas till uppdateringar som redan finns på EU-nivå.

En viktig nyhet är att kravet på grafisk återgivning slopas.
Det blir därmed möjligt att även hos PRV kunna registrera varumärken som exempelvis rörelsevarumärken, ljudvarumärken med ljudfiler och multimediamärken.

En annan förändring är att den som får en invändning riktad mot sitt nya varumärke kan begära att invändaren presenterar bevis om användning.Från årsskiftet kommer också förändring som påverkar förnyelser av varumärken för ansökningar som lämnas in från den 1 januari 2019 och framåt.

Om du har frågor eller önskar diskutera nya varumärkeslagen är ni välkommen att höra av er till oss!

Karolina Hedberg Strömbäck
T +46 (0) 8 545 874 00
EPOST  karolina.stromback@norens.se