KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Design internationellt

När en första designansökan har gjorts för en viss formgivning, kan motsvarande skydd fås i andra länder genom att göra separata ansökningar i varje sådant land för sig.
I detta sammanhang räknas en regional ansökan, såsom en europeisk eller internationell, som en ansökan i ett land.

Det finns alltså några sätt att få designskydd i flera länder genom centraliserade registreringsförfaranden.

Det går att börja med en nationell, regional eller internationell ansökan, och sedan ge in motsvarande ansökan i andra regioner eller länder.

Vi kan ge vägledning angående bra sätt att gå tillväga.

Prioritet

Den som har ansökt om designskydd i ett land kan inom sex månader från den första ansökningsdagen ansöka om samma designskydd i andra länder under åberopande av prioritetsrätt från den första ansökan. Detta innebär att eventuella egna eller andras offentliggöranden som gjorts efter ingivandet av den första ansökan inte innebär något nyhetshinder mot en sådan andra ansökan.

I många länder gäller absolut nyhetskrav, det vill säga att formgivningen inte får ha visats eller blivit känd någonstans i världen. Men om prioritet begärs från den första ansökan, kan således den första ansökan inte hindra den senare.

Nationella designregistreringar

De flesta länder har likartad lagstiftning när det gäller vad som kan skyddas med en designregistrering. Däremot skiljer sig formkraven från land till land. Dessutom skiljer sig skyddstiden för registreringarna mellan olika länder. Vissa länder är varken medlemmar av EU eller av Haagsystemet för internationell designregistrering. För sådana länder är det en nationell ansökan som är den enda möjligheten till skydd. Vi på Noréns vet naturligtvis vad som gäller.

EU-design (gemenskapsformgivning)

Det är möjligt att söka och få ett gemensamt formgivningsskydd för EU. Det finns dessutom ett automatiskt icke-registrerat designskydd inom EU, med en kortare skyddsperiod och mer begränsat skyddsomfång. Det är till EU-myndigheten European IP Office (EUIPO) i Alicante som ansökningar lämnas in om en så kallad registered european design (RCD), vilken automatiskt omfattar hela EU.

En designregistrering gäller i Europa fem år från ansökningsdagen, men kan sedan förnyas i femårsperioder upp till maximalt 25 år från ansökningsdagen.

Haagsystemet för internationell designregistrering

Det går även att vid World Intellectual Property Organization (WIPO) i Genève ansöka om en så kallad internationell registrering, vilken bland annat omfattar EU men även ett antal andra länder, däribland Norge, Schweiz, Ryssland, Turkiet, Japan och USA.

Detta kan vara ett kostnadseffektivt sätt att skaffa designskydd i flera olika länder, ifall några av de länder som ingår i Haagsystemet är intressanta och avbildningarnas kvalitet är tillräckligt bra. Dessutom bör de relevanta ländernas specialregler inte ställa till med svårigheter med gäller exempelvis begränsningar av möjligheter att hålla formgivningar hemliga, begränsningar av antal formgivningar som kan ingå i en ansökan eller restriktioner för hur avbildningarna får se ut. Haagsystemet är mycket detaljerat och det krävs god insikt i systemet för att navigera rätt i det.

Vi på Noréns har omfattande vana av att hantera designansökningar enligt Haagsystemet.