En genomgripande förändring av patentsystemet i Europa träder i kraft i och med att Tyskland den 17/2 – 2023 ratificerade internationella överenskommelser om den enhetliga patentdomstolen (UPC) och enhetspatentet. En viktig förändring är att en patenthavare kommer att ha möjlighet att beivra patentintrång i flera europeiska länder samtidigt,  genom en enda stämningsansökan vid UPC. Vidare införs en patenträttighet som gäller i flera europeiska länder samtidigt, de så kallade ”enhetspatentet”.  UPC kommer att ha jurisdiktion inte bara över enhetspatent utan även över ”klassiska” europeiska patent, men det finns möjlighet att undanta beviljade klassiska EP-patent från detta genom att göra så kallad ”opt-out”. Noréns patentkonsulter kan bistå med rådgivning i dessa frågor.

Den nya lagstiftningen öppnar nya möjligheter för patenthavare men ökar komplexiteten i Europas patentsystem ytterligare, samtidigt som det är ett stort steg mot en enhetlig patentlagstiftning i Europa.