Jan Modin, Europeiskt patentombud hos Noréns Patentbyrå, har under många år engagerat sig i internationellt samarbete för att harmonisera patentlagarna i olika länder, genom den internationella branschföreningen för IP-ombud, FICPI (se www.ficpi.org).

Under ca 40 år har frågan om harmonisering av patentlagarna diskuterats globalt, men dessa diskussioner körde fast för ca 15 år sedan, och därefter har ett antal länder försökt driva frågan vidare inom ramen för den s.k. B+ gruppen, som inbegriper flertalet utvecklade industriländer. Regeringsdelegationer, patentmyndigheter och  olika industriorganisationer har deltagit i förhandlingarna.

Bakgrunden är de stora skillnader som finns mellan olika länders patentsystem. Trots att USA år 2013 ändrade sin patentlag i riktning mot ”first-to-file” kvarstår många väsentliga skillnader gentemot europeisk patenträtt. I Asien finns andra skillnader, men patentlagarna i exempelvis Japan och Kina bygger på tysk patenträtt och är mer lika europeisk patenträtt än den som gäller i USA.

FICPI har nu  framlagt ett förslag som innehåller förslag till lösningar på de tre knäckfrågor som anses viktigast att lösa i ett första skede, nämligen;

  • en s.k. ”grace period”, dvs ett tidsbegränsat undantag från nyhetskravet efter publicering av en uppfinning innan den patentsökts,
  • regler om föranvändarrätt, ”prior user rights”, för den som investerat i en uppfinning utan att söka patent, och
  • regler om kollision, ”conflicting applications”, när två sökande sökt patent på liknande uppfinningar innan någon av uppfinningarna blivit allmänt kända.

FICPI’s förslag har utarbetats av en arbetsgrupp från olika länder, och Jan Modin har varit drivande i denna arbetsgrupp. Förlaget har i mars 2019 publicerats i ”epi information”, en facktidning för europeiska patentombud. En länk till artikel, som har Jan Modin som medförfattare, finns här.