KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Att bygga en portfölj

Ett designskydd (eller mönsterskydd som det också kallas) avser själva utseendet hos en produkt. Exempel på saker som kan skyddas är utseendet på en vara, ornament, grafiska ikoner och typsnitt.

Förundersökning, förstudie

En inledande analys syftar till att slå fast om den nya formgivningen är skyddsbar i betydelsen om den är registrerbar i sig själv samt om den är ny och tillräckligt unik.

Renodlat tekniska funktioner är inte möjligt eller tillåtet att skydda genom ett designskydd. Det är formgivarinsatsen som står i fokus, inte funktionen.

Noréns kan hjälpa till med att bedöma:

  • Om formgivningen går att skydda med ett designskydd eller om patent kan vara lämpligare
  • Om ett varumärke (logotype) kan skyddas som grafisk design, parallellt med ett varumärkesskydd
  • Om det är relevant att väga in olika alternativ för hur produktens material påverkar möjligheterna till ett starkt och hållbart skydd.
  • Om det finns någon liknande formgivning sedan tidigare

Krav på nyhet och särprägel

En registrerbar formgivning måste vara ny d.v.s, formgivningen måste vara ny när ansökan lämnas in. Detta innebär att ingen annan får ha visat eller publicerat en liknande formgivning någonstans i världen, oavsett produktkategori.

Den måste dessutom skilja sig tydligt från det som blivit känt tidigare. Detta innebär att den nya formgivningen ska ge ett nytt helhetsintryck i förhållande till tidigare känd design. Formgivningen får inte heller vara banalt, exempelvis får det inte enbart utgöras av en i sig känd, enkel geometrisk form.

Formgivningsskyddet kan även avse endast en del av en produkt, exempelvis kapsylen på en flaska.

Designskydd i jämförelse med patentskydd

Designskydd och patent kan med fördel användas tillsammans. Att ansöka om designregistrering istället för patentskydd kan vara lämpligt om produkten inte uppfyller kraven på ett patentskydd, till exempel om formgivningen avser en ny utformning av en redan känd produkt. Det är också möjligt att söka designskydd som ett komplement till ett patentskydd. Eftersom ett patent enbart skyddar själva den tekniska funktionen och inte formgivningen, och eftersom det motsatta gäller för ett designskydd, fås på detta sätt ett brett skydd för produkten och produktens utseende.

En designregistrering kan normalt fås betydligt snabbare än motsvarande patentskydd. Numera görs i Europa enbart en granskning av att ansökan uppfyller formkraven och att rätt avgifter har betalats. När dessa villkor uppfyllts sker en registrering av designskyddet.

Noréns kan hjälpa till med svar på frågeställningar angående hur designskydd och patent kan komplettera varandra på bästa sätt.

ANSÖKNINGSPROCESS

Designskydd skapas normalt genom registrering men det finns undantag.

Ansökan om registrering av designskydd görs genom ansökan vid patentverk, och är i likhet med patent nationella rättigheter som finns i varje respektive land eller region.

Noréns har lång erfarenhet av designansökningar och vi är uppdaterade på senaste praxis.

AVBILDNINGAR

För ett optimalt designskydd är kvaliteten på formgivningens avbildningar av mycket stor betydelse. I vissa fall kan avbildningarnas kvalitet ha en helt avgörande betydelse för såväl registrerbarhet som möjligheterna att åberopa skyddet mot andra.

Noréns kan hjälpa till med att ta fram bildmaterial.  

Utbyggnad av portföljen

Eftersom nyhetskravet för designskydd innebär vissa begränsningar för vilka kompletteringar som kan göras i befintligt designskydd är det en svår avvägning vid vilken tidpunkt en viss formgivning ska skyddas. Måste det ske nu? Kan det vänta?

Noréns kan hjälpa till med rätt prioritering och att synkronisera med annat designskydd och eventuella patentansökningar.

KONTAKTA

Karolina Hedberg Strömbäck

Karolina Hedberg Strömbäck

VarumärkesJURIST