KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Bygg och vårda portföljen

Förundersökningar

En förundersökning syftar till att kontrollera om ett varumärke är ledigt och går att registrera med ensamrätt men framför allt att kontrollera om riskerna med att lansera ett nytt varumärke på marknaden är hanterbara.

Vi hjälper till med:

 • databassökningar såväl i Sverige som utomlands
 • språkliga kontroller om ett namn är lämpligt som varumärke på vissa språk
 • utlåtanden om potentiellt skyddsomfång
 • att bedöma risker

Skydd

Noréns har lång erfarenhet av att skydda varumärken i Sverige och internationellt. Vi utnyttjar befintligt regelverk och tar hänsyn till de möjligheter som ges av den senaste rättsutvecklingen, inom ett befintligt område eller inom nya områden.

Vi kan hjälpa till med frågor såsom:

 • Går det att skydda en ny tjänst?
 • Kommer skyddet för det här unika kännetecknet att bli ett långsiktigt hållbart skydd?
 • Går det att bygga ut skyddet till nya länder?
 • Är det möjligt att skydda varumärket i färg?

Avtalssituationer

Varumärken lever länge i en omgivning av konkurrenters varumärken vilka kommer och går samt andras varumärken i andra branscher. Varumärken är nationella rättigheter där lokala förutsättningar bestämmer hur skyddet kan exploateras. Det är därför mycket vanligt att varumärken blir föremål för olika former av överenskommelser i avtal.

Exempel på sådana avtal är:

 • Samexistensavtal inklusive medgivanden & motförbindelser
 • Förlikningsavtal efter tvist
 • Licensavtal inklusive franchiseavtal
 • Överlåtelseavtal
 • Sekretessavtal

Noréns kan hjälpa till med ovanstående och andra typer av avtal, allt från avtalsförhandling till avtalsskrivning till uppföljningar och bevakning av löptider.

 

Bevakning

Ett varumärkesskydd riskerar urholkning och urvattning om nya och snarlika varumärken tillåts bli registrerade vid sidan om de egna varumärkena. Ibland kontrollerar inte varumärkesmyndigheter om det finns registrerade varumärken sedan tidigare eller kontrollen kan ha brustit. En bevakning är ett nödvändigt verktyg för att kunna upptäcka försök från andra att registrera snarlika varumärken. Noréns har tillgång till relevanta databasverktyg för effektiv bevakning och rapportering.

Invändningar

Ett sätt att hålla området runt det egna varumärkesskyddet fritt är att invända mot nya varumärkesansökningar som riskerar att urvattna skyddet. Noréns har lång vana av att hantera invändningar i Sverige, i EU och i andra länder utomlands. Det är ofta fråga om en strömlinjeformad och förenklad administrativ process som är ett naturligt inslag i vården av den egna portföljen.

Intrång

Ett intrång i varumärkesskyddet innebär en skada på varumärkets värde. Det är viktigt att ha beredskap för framtida intrångssituationer så att dessa kan lösas snabbt, effektivt och utan onödigt merarbete.

Noréns kan hjälpa till på olika sätt:

 • Intrångsanalyser
 • Varningsbrev till intrångsgörare
 • Strukturera bevismaterial
 • Förlikningsförhandlingar
 • Domstolsprocesser
 • Uppföljande