KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Patentskydd internationellt

Patentskydd är nationella rättigheter, och i princip måste separata ansökningar göras i varje annat land för sig. Det finns dock några förenklande genvägar att gå.

I det följande förutsätts det att en första patentansökan lämnas in i Sverige avseende en viss uppfinning. Emellertid går det även bra att lämna in en första patentansökan i ett annat land eller till ett regionalt patentverk, såsom till det Europeiska Patentverket i München.

Prioritet

Den som har ansökt om patentskydd i Sverige kan inom tolv månader från den svenska ansökningsdagen ansöka om patentskydd i andra länder, under åberopande av prioritetsrätt från den svenska ansökan. Detta innebär att eventuella egna eller andras offentliggöranden efter den första svenska ingivningsdagen inte utgör något nyhetshinder mot en sådan ansökan. I de flesta länder gäller absolut nyhetskrav, det vill säga att uppfinningen inte får ha visats eller blivit känd någonstans i världen. 

Nationella patentansökningar

De flesta länder har ungefärligen liknande lagstiftningar beträffande vad som kan skyddas med ett patent. Formkraven skiljer sig visserligen från land till land, men vi på Noréns har en gedigen och kontinuerligt uppdaterad kunskap om vad som gäller i olika länder. En patentansökan behandlas vanligen på landets språk, vilket innebär att den svenska ansökningstexten måste översättas, och eventuellt behövs också en anpassning av text och patentkrav till landets formkrav. De flesta länder har som i Sverige 20 års maximalt patentskydd, och krav på att årsavgifter ska erläggas. Det är i nästan alla länder nödvändigt att anlita ett lokalt patentombud. Naturligtvis har vi ett brett och väl etablerat kontaktnät med patentombud över hela världen. 

INTERNATIONELL ANSÖKAN

Det vanligaste idag när man ska söka patentskydd i ett flertal länder är att lämna in en PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty), internationell patentansökan. En PCT-ansökan omfattar de flesta länder, dock med undantag för vissa länder Sydamerika, mellanöstern och Asien.

Ansökan kan inges till, samt nyhetsgranskas och bedömas av, exempelvis det svenska patentverket eller det europeiska patentverket i München. Prioritet kan åberopas från en tidigare patentansökan, exempelvis från en svensk ansökan, och ansökan kan lämnas in på svenska, även om den kort därefter måste översättas till engelska.

En PCT-ansökan leder inte automatiskt till ett beviljat patent utan är snarare ett sett att reservera rätten till patentet under en tid. PCT-ansökan måste därefter fullföljas i de länder där man vill ha skydd. Detta innebär att beslutet beträffande skyddsländer, samt kostnaderna för att inge nationella ansökningar, kan skjutas upp cirka 30 månader. 

Under den nationella fasen, som alltså startar senast cirka 30 månader efter prioritetsdagen, sker därefter behandlingen av ansökningarna nationellt, även om man i många länder helt eller delvis använder den granskning och bedömning som gjorts av PCT-myndigheten.

Europapatent

För EU-länder samt Schweiz, Norge, Turkiet och ytterligare några länder kan man lämna in en gemensam ansökan till det Europeiska Patentverket i München. En sådan ansökan kan göras direkt med prioritet från en tidigare nationell patentansökan, men även på basis av en PCT-ansökan. Vi på Noréns är auktoriserade att verka inför det europeiska patentverket, och kan alltså handlägga sådana ansökningar direkt.

Ett och samma språk, vanligen engelska, används för handläggningen av en europeisk ansökan under hela tiden fram till dess att patent har meddelats. Först därefter behöver översättningar i vissa fall göras för de länder där man vill ha sitt patentskydd giltiggjort eller ”validerat”.

KONTAKTA

Heléne Strandin

Heléne Strandin

Patent & designombud

T +46 8 545 874 24
helene.strandin@norens.se

Anders Bratt

Anders Bratt

PATENTOMBUD

M +46 706 22 73 51
anders.bratt@norens.se