Integritetspolicy

 1. Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

Det är Noréns Patentbyrå AB (orgnr. 556550-6978) som har ansvaret för behandlingen av personuppgifter enligt denna policy.
Vid frågor kan ni kontakta oss på norens@norens.se.

 1. Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i huvudsak för att administrera och utföra uppdrag i enlighet med de allmänna uppdragsvillkor (AU18) som tagits fram av branschföreningen SEPAF och som vi tillämpar.
Se http://sepaf.se/etik/allmanna-uppdragsvilkor/

 1. Vad har vi för laglig grund för behandlingen av personuppgifter, vilka uppgifter behandlas, och hur länge behandlas de?

Noréns behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • Rättslig förpliktelse:
  Noréns är i vissa fall enligt lag eller annan författning skyldig att behandla personuppgifter. Exempelvis vid bokföringsskyldighet.
 • Avtal:
  Den registrerade kan ha ett avtal eller ska ingå ett avtal med Noréns. Exempelvis när vi företräder våra klienter i deras rättsliga förehavanden.
 • Berättigat intresse:
  Personuppgifter kan komma att behandlas när Noréns intresse väger tyngre än den registrerades och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Exempelvis vid marknadsföring.
 • Samtycke:
  Den registrerade har samtyckt till behandlingen.

Se längst ned på sidan för en sammanställning av vår personuppgiftsbehandling. *

Vår webbplats använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

 • Google Analytics, varaktig 2 år.

  Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Norens Patentbyrå AB kopplade till webbplatsen. Norens Patentbyrå AB har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.

  Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

 • Google Tag Manager, varaktig 2 år.

  Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Norens Patentbyrå AB kopplade till webbplatsen. Norens Patentbyrå AB har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.

  Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

 1. Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

Vi kan komma att dela personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis utländska platsombud eller IT-leverantörer. Mottagarna får enbart behandla uppgifterna enligt våra instruktioner och de får inte användas för egna ändamål.

 1. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • Ta del av de personuppgifter vi hanterar.
 • Begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 • Begära att bli raderad. Uppgifterna kommer då att raderas i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till våra rättsliga förpliktelser.
 • När behandlingen baserar sig på samtycke dra tillbaka sitt samtycke för framtida behandling.
 • Flytta sina uppgifter i ett maskinläsbart format, under förutsättning att den registrerade själv delat uppgifterna med oss (så kallad dataportabilitet).
 • Lämna in ett klagomål till Datainspektionen (datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
 1. Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetskyddspolicyn. Ändringar kommer att publiceras på hemsidan.

 

 

* Sammanställning personuppgiftsbehandling

För vilka ändamål behandlas uppgifterna? Vilken laglig grund finns för behandlingen? Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? Hur länge sparas uppgifterna?
Utföra våra uppdrag som ombud Fullföljande av avtal (muntligt eller skriftligt). Ibland även berättigat intresse om avtalet ingåtts med en juridisk person.

Identitetsuppgifter, t ex namn.

Kontaktuppgifter,
t ex mail, adress & telefonnummer.

Så länge klientrelationen är pågående och två år därefter, eller så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna eller måste spara uppgifterna för att kunna fullfölja våra skyldigheter som ombud.
Förfrågningar Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter, t ex namn.

Kontaktuppgifter,
t ex mail, adress & telefonnummer.

Så länge uppgifterna behöver behandlas för att hantera förfrågan och uppföljning av förfrågan.
Marknadsföring Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter, t ex namn.

Kontaktuppgifter,
t ex mail, adress & telefonnummer.

Inte mer än ett år.
Rekryteringsprocesser & jobbansökningar Berättigat intresse eller samtycke.

Identitetsuppgifter, t ex namn.

Kontaktuppgifter,
t ex mail, adress & telefonnummer.

Uppgifter som lämnas i ansökan, t ex titel och erfarenheter.

Så länge rekryteringsprocessen pågår. Om vi vill spara din ansökan längre kommer vi att begära ditt samtycke.
Fastställa, göra gällande & utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter, t ex namn.

Kontaktuppgifter,
t ex mail, adress & telefonnummer.

Så länge det är nödvändigt för att tillgodose vårt intresse av att fastställa, göra gällande och utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.