KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

FAQ

FAQ Patent

Jag har kommit på en bra idé, hur gör jag för att skydda den?

Kontakta oss, så kan vi gemensamt komma fram till om idén bör skyddas och i sådana fall hur.

Jag har en idé, men vet inte om jag borde patentskydda den eller söka ett mönsterskydd?

Patent används för att skydda tekniska funktioner, och skyddar inte utformningen hos en produkt som sådan. Mönster, å andra sidan, tar ingen hänsyn till tekniska funktioner, utan skyddar bara själva utformningen. Därför beror det på om idén framförallt är teknisk, eller om den till exempel är ny formgivning av en i sig känd produkt. I många fall utgör ett mönsterskydd dessutom ett kostnadseffektivt sätt att komplettera ett patentskydd.

Gäller ett svenskt patent över hela världen?

Nej, det gäller bara i Sverige. Alla patenträttigheter är i princip nationella.

Kan jag söka ett världspatent?

Nej, något världspatent finns inte. Alla patenträttigheter är i princip nationella, men det finns vissa genvägar att gå för att underlätta sökandet. Man kan inlämna en så kallad internationell patentansökan, enligt Patentsamarbetskonventionen (PCT), men en sådan ansökan måste fullföljas nationellt inom cirka 30 månader från första ingivningsdagen. Efter fullföljning måste man driva dessa ansökningar till patent på vanligt sätt inför respektive nationellt patentverk. Man skjuter på detta sätt upp kostnaderna och administrationen kring de olika ansökningarna, såväl som själva beslutet beträffande vilka skyddsländer i vilka patentskydd önskas. Dessutom kan man spara kostnader om nyhetsgranskningen i PCT-ansökan visar att uppfinningen är i allt väsentligt tidigare känd. Då avstår man från de kostnadskrävande nationella patentansökningarna. Dessutom kan man ansöka om regionalt skydd inom Europa.

Kan jag ansöka om europeiskt patent?

Ja, det görs genom att lämna in en europeisk patentansökan, som täcker de flesta europeiska länder och även några länder utanför Europa. Efter godkännande resulterar ansökan i ett knippe av separata nationella patenträttigheter eller ett europeiskt enhetspatent.

 

En europeisk patentansökan kan leda till patentskydd även i icke-EU länder såsom Storbritannien, Schweiz och Norge.

Ska jag vänta tills jag fått patent i Sverige innan jag söker i andra länder?

Nej. Patentskydd i andra länder bör, för att kunna utnyttja den så kallade prioritetsrätten, sökas inom 12 månader från det att den första patentansökan lämnades in avseende en viss uppfinning. I det fall den första ansökan lämnades in i Sverige har man vanligen ännu inte hunnit få något patent där när 12 månader har gått. I undantagsfall kan man söka i utlandet något senare, innan den första ansökan blir offentlig efter 18 månader, förutsatt att man inte på annat sätt gjort innehållet i ansökan känt.

När kan jag börja prata om / visa min uppfinning?

Så snart en första patentansökan lämnats in avseende uppfinningen. Det kan emellertid vara lämpligt med sekretessavtal.

Vad tillför patentombudet?

Patentombudet ger råd kring lämpliga skyddsstrategier utifrån uppdragsgivarens faktiska situation. I det fall uppdragsgivaren önskar patentskydda sin teknik utarbetar patentombudet hela patentansökan, sedan han fått tillräckliga uppgifter från uppfinnaren. Ombudet håller reda på alla tidsfrister, och sköter all korrespondens med patentverk och särskilt utvalda ombud över hela världen i enlighet med uppdragsgivarens önskemål.

Kan jag ansöka om patent själv?

I vissa fall. Men det är klokt att anlita ett professionellt ombud. Patentskyddet bestäms av formuleringar i patentkraven, och tillräckligt stöd för dessa måste finnas i beskrivningen. Inget nytt tekniskt material får läggas till i efterhand, och därför är det ofta svårt att reparera en ansökan som från början är bristfällig. Det är därför lämpligt att låta ett erfaret patentombud utforma ansökningen från början. Dessutom kan ett patentombud hjälpa till med att få det sökta patentskyddet att passa in i den större strategin avseende immateriella rättigheter på ett väl avvägt och kostnadseffektivt sätt.

FAQ VARUMÄRKE

Hindrar min varumärkesregistrering andra från att registrera samma varumärke?

Nej, inte per automatik. Vi rekommenderar därför att ha en skräddarsydd bevakning för att snabbt kunna agera i det fall någon försöker registrera ett varumärke som är identiskt eller förväxlingsbart med det egna varumärket. PRV i Sverige avslår varumärkesansökningar som är alltför lika redan befintliga registreringar. Emellertid kan ett liknande märke registreras som EU-varumärke, och därmed gälla i Sverige, eftersom EU-varumärkesmyndigheten EUIPO inte granskar mot tidigare rättigheter.

Kan man skydda ett varumärke över hela världen?

Det finns flera olika sätt att erhålla varumärkesskydd i flera länder. Man kan exempelvis genom det så kallade Madridprotokollet söka varumärkesskydd som en internationell serie i många länder. Det går även både att söka nationellt, direkt i de olika länderna, och använda sig av olika gemenskapsystem med flera medlemsländer, såsom EU och OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle).

Måste jag söka varumärkesskydd i alla länder samtidigt?

Nej, man kan börja med att söka i ett första land. Sedan är det lämpligt att gå vidare i andra länder inom sex månader, eftersom man då får samma inlämningsdag som i den första ansökningen. Detta kallas att söka med prioritet.

Går det att se om ett varumärke är upptaget?

Vi kan hjälpa dig att undersöka ifall ett identiskt varumärke redan är registrerat, med hjälp av en så kallad identitetssökning i de länder som är aktuella. En  likhetsundersökning kan, å andra sidan, visa ifall ett liknande varumärke är sökt eller registrerats av någon annan.

Har varumärken något användningstvång?

Ja, om ett registrerat varumärke inte används från fem år från och med registrering kan det hävas för de varor och tjänster som inte används men som ändå omfattas av registreringen.

Kan man söka ett EU-varumärke enbart för vissa länder i EU?

Nej.

Ger ett EU-varumärke samma skyddsomfång i Sverige som ett svenskt varumärke?

Ja. Ett EU-varumärke kan dock vara mer sårbart än ett svenskt varumärke.

Kan jag söka ett varumärke för hela EU?

Gäller ett svenskt varumärke utanför Sverige?

Nej. Det gäller enbart i Sverige.

Hur lång giltighetstid har en varumärkesregistrering?

I tio år, varpå det kan förnyas med ytterligare tio år åt gången. Det finns ingen övre gräns för hur länge ett varumärke kan vara giltigt.

Behöver man registrera sitt varumärke även om man har en firmaregistrering för samma namn?

Nej, det behöver man inte göra. Det är dock viktigt att notera att en firmaregistrering inte ersätter en varumärkesregistrering. En varumärkesregistrering ger ett bredare skydd för varumärket än vad en firmaregistrering gör.

Vem kan söka varumärkesskydd?

Juridiska och fysiska personer.

Måste jag ha en registrerad firma för att söka ett varumärke?

Nej.

FAQ Design

Jag har en idé, men vet inte om jag borde patentskydda den eller söka ett mönsterskydd?

Patent används för att skydda tekniska funktioner, och skyddar inte utformningen hos en produkt som sådan. Mönster, å andra sidan, tar ingen hänsyn till tekniska funktioner, utan skyddar bara själva utformningen. Därför beror det på om idén framförallt är teknisk, eller om den till exempel är ny formgivning av en i sig känd produkt. I många fall utgör ett mönsterskydd dessutom ett kostnadseffektivt sätt att komplettera ett patentskydd.

Vad skyddas av ett registrerat mönster?

En mönsterregistrering skyddar själva utseendet hos det skyddade alstret. Den tekniska funktionen, däremot, skyddas inte. Tekniska lösningar skyddas med hjälp av patent.

Kan jag visa min formgivning innan jag söker mönsterskydd?

Det bästa är att söka mönsterskydd innan formgivningen visas, men det finns under vissa omständigheter möjlighet att få ett mönsterskydd för en formgivning man själv redan visat.

Kan jag söka mönsterskydd själv?

Ja, i vissa fall. Däremot ökar dina chanser betydligt att få ett bra skydd i de önskade skyddsländerna om ett professionellt ombud anlitas. Ett erfaret ombud vet vad som krävs.

Måste jag söka mönsterskydd i alla länder där jag vill ha skydd samtidigt?

Nej, man kan börja med en ansökan, och sedan söka i andra länder inom sex månader. Den första ansökan kan exempelvis vara en svensk ansökan eller en EU-ansökan.

Kan jag söka ett mönsterskydd för hela EU?

Gäller en svensk mönsteransökan även för andra länder?

Nej. Den gäller enbart för Sverige.