Nyhet och prioritet

Miljö_Else_1Inom varumärkesrätten gäller inte samma krav på nyhet som till exempel inom patenträtten. Man kan således inge en ansökan om registrering före eller efter det att man har börjat använda sitt varumärke.

Från och med ingivningen av en varumärkesansökan löper dock en prioritetsperiod om 6 månader, inom vilken det går att söka varumärket i andra länder. Eftersom dessa ansökningar anses som ingivna samma dag som den första ansökan kan inte konkurrerande märken som uppkommit i mellantiden hindra registreringen i sådana länder. Man kan dock inte göra en serie av prioritetsansökningar – om en ansökan är ingiven med prioritet så kan man inte basera ytterligare ansökningar på denna senare ansökan med en ny prioritet.

För att ta reda på om ett varumärke kolliderar med någon annans rättighet – att det inte är upptaget – kan vi genomföra förundersökningar i varumärkes- och firmaregistren i de aktuella länderna.