Patentskydd internationellt

Still_Klocka_1

Patentskydd är nationella rättigheter, och för att få ett motsvarande skydd i andra länder än Sverige måste i princip separata ansökningar göras för varje annat land för sig. Det finns dock några förenklande genvägar att gå.

I det följande förutsätts det att en första patentansökan lämnas in i Sverige avseende en viss uppfinning. Emellertid går det även bra att lämna in en första patentansökan i ett annat land eller till ett regionalt patentverk, såsom till det europeiska patentverket i München.

Prioritet

Den som har ansökt om patentskydd i Sverige kan inom tolv månader från den svenska ansökningsdagen ansöka om patentskydd i andra länder, under åberopande av prioritetsrätt från den svenska ansökan. Detta innebär att eventuella egna eller andras offentliggöranden efter den första svenska ingivningsdagen inte utgör något nyhetshinder mot en sådan ansökan. I de flesta länder gäller absolut nyhetskrav, det vill säga att uppfinningen inte får ha visats eller blivit känd någonstans i världen.

Nationella patentansökningar

De flesta länder har ungefärligen liknande lagstiftningar beträffande vad som kan skyddas med ett patent. Formkraven skiljer sig visserligen från land till land, men vi på Noréns har en gedigen och kontinuerligt uppdaterad kunskap om vad som gäller i olika länder. En patentansökan behandlas vanligen på landets språk, vilket innebär att den svenska ansökningstexten måste översättas, och eventuellt behövs också en anpassning av text och patentkrav till landets formkrav. De flesta länder har som i Sverige 20 års maximalt patentskydd, och krav på att årsavgifter ska erläggas. Det är i nästan alla länder nödvändigt att anlita ett lokalt patentombud. Naturligtvis har vi ett brett och väl etablerat kontaktnät med patentombud över hela världen.

PCT

Det vanligaste idag när man ska söka patentskydd i ett flertal länder är att lämna in en PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty). En PCT-ansökan omfattar de flesta länder, dock med undantag för vissa länder Sydamerika, mellanöstern och Asien.

Ansökan kan inges till, samt nyhetsgranskas och bedömas av, exempelvis det svenska patentverket eller det europeiska patentverket i München. Prioritet kan åberopas från en tidigare patentansökan, exempelvis från en svensk ansökan, och ansökan kan lämnas in på svenska, även om den kort därefter måste översättas till engelska.

En PCT-ansökan leder inte till något eget patent, utan till fortsatta nationella ansökningar i ett eller flera skyddsländer. Emellertid behöver dessa inte inges förrän 30 månader, och i vissa fall 31 månader, efter prioritetsdagen. Detta innebär att beslutet beträffande skyddsländer, samt kostnaderna för att inge nationella ansökningar, kan skjutas upp cirka 30 månader. Dessutom måste granskningen under PCT-systemet följa vissa minsta kvalitetskrav, varför den granskningsrapport som produceras av PCT-myndigheten vanligen håller hög kvalitet.

Under den nationella fasen, som alltså startar senast cirka 30 månader efter prioritetsdagen, sker därefter behandlingen av ansökningarna nationellt, även om man i många länder helt eller delvis använder den granskning och bedömning som gjorts av PCT-myndigheten.

Europapatent

För samtliga EU-länder samt Schweiz, Liechtenstein,Island, Kroatien, Monaco, Norge, Albanien, Turkiet, Makedonien, Serbien och San Marino kan man lämna in en gemensam ansökan till det Europeiska Patentverket i München. En sådan ansökan kan göras direkt med prioritet från en tidigare nationell patentansökan, men även på basis av en PCT-ansökan. Vi på Noréns är auktoriserade att verka inför det europeiska patentverket, och kan alltså handlägga sådana ansökningar direkt.

Ett och samma språk, vanligen engelska, används för handläggningen av en europeisk ansökan under hela tiden fram till dess att patent har meddelats. Först därefter behöver översättningar i vissa fall göras för de länder där man vill ha sitt patentskydd giltiggjort eller ”validerat”.

Som ett alternativ till att validera det godkända europeiska patentet i ett antal medlemsstater kan ett så kallat europeiskt patent med enhetlig effekt erhållas. På detta sätt kan skydd i alla EU-stater, utom Spanien och Italien, erhållas till en kostnad som typiskt sett är lägre än att validera det europeiska patentet i vart och ett av dessa stater.