Biomarkörer

Patent på biomarkörer i USA

Det finns ett stort intresse för att skydda biomarkörer med patent. Med biomarkörer brukar man mena ett detekterbart ämne som kan användas för diagnostik. Ett exempel på en biomarkör är tex en genvariant hos en cancertumör som kan användas för att besluta om insats av viss behandling. Biomarkörer detekteras ofta genom gensekvensering eller med en antikropp som binder specifikt till ett antigen.

Biomarkörer är en viktig del i det som kallas ”personalized medicine”. Tanken är att man med ett enkelt test, tex ett blodprov, ska kunna individanpassa behandlingen av en viss sjukdom. Därmed kan behandlingen ”skräddarsys” för patienten.
I allmänhet gäller att en uppfinning ska ha nyhet och uppfinningshöjd för att man ska få patent. Vad gäller biomarkörer så finns dessutom ytterligare regler att ta hänsyn till, förutom nyhet och uppfinningshöjd.

Vad gäller USA, som ju är en mycket viktig marknad, har högsta domstolen genom två prejudicerande domar (Myriad respektive Mayo vs. Prometheus) kringskurit möjligheten att få patent på biomarkörer. Högsta domstolen (i USA) har bland annat hänvisat till att denna typ av uppfinningar ligger nära vetenskapliga upptäckter, och därför inte ska kunna skyddas med patent. För att patent ska beviljas (i USA) krävs ofta att patentskyddet måste inriktas på någon typ av ytterligare tekniskt steg förutom ”gen X för diagnos av sjukdom Y”. Det kan tex handla om att man skyddar en viss antikropp eller peptid som används för att detektera en biomarkör.
I övriga världen (tex vid Europeiska patentverket) går det dock ofta att få till ett bredare patentskydd, om uppfinnaren bara har bra data som styrker uppfinningen, samt förstås, att det finns nyhet och uppfinningshöjd.

Vi rekommenderar att ni kontaktar oss för en diskussion om hur ni bäst skyddar er biomarkör. Hör av er till Anders Bratt