Årsavgifter

Still_Kontor_13I de flesta länder måste en årlig avgift betalas för att ett patent och i vissa fall en patentansökan skall upprätthållas. Det är ofta administrativt betungande att tillse att alla årsavgifter för en patentportfölj betalas i rätt tid i alla skyddsländer, och ofta riskerar sökanden att av misstag förlora patenträttigheter på grund av att årsavgifter inte betalas i tid.

För att lösa detta problem bildades 1978 företaget Patrafee AB, i samverkan mellan ett flertal patentbyråer i Norden, och på initiativ av bland annat Bertil Örtenblad (under många år VD i Noréns). Noréns Patentbyrå AB är idag en av de ca 20 patentbyråer som äger och driver Patrafee.

Patrafee handhar bevakning och betalning av årsavgifter för kundernas räkning. Man aviserar i god tid om kommande årsavgifter, avvaktar betalningsorder, varefter betalning utförs och bekräftelse med faktura sänds ut till. Det finns även möjlighet att ge en stående betalningsorder.

Patentbyråerna har således anvisat Patrafee att sköta årsavgiftshanteringen och göra detta på ett kostnadseffektivt sätt, med säkra betalningskanaler i varje land. Patrafee står också till tjänst med information om de aktiva patentärendena och kan beräkna kommande kostnader för önskad tidsperiod.