Patent

Grupp_Lennart_Johan_Karolina_1För att få patent måste uppfinningen beskrivas så detaljerat att en fackman på teknikområdet kan utöva uppfinningen. Detta krav medför att denna kunskap kan bidra till den vidare teknikutvecklingen. En patentansökan blir nämligen offentlig efter 18 månader efter dess ingivande.

Ett patent gäller under en begränsad tid. Patenttiden är numera 20 år från ansökningsdagen i de flesta länder.

Patent är nationella rättigheter, det vill säga man måste söka patent i vart och ett av de länder där man önskar patentskydd. I vissa regioner, bland annat i Europa, går det dessutom att söka centralt.

Patent är således ett tidsbegränsat monopolistiskt skydd för den som förfogar över patentet ifråga. Detta gör normalt den person som gjort uppfinningen, det vill säga uppfinnaren, eller det företag som förvärvat rätten till uppfinningen. Själva patentet går även att överlåta sakrättsligt, och kan dessutom vara föremål för avtal mellan olika parter. Exempelvis kan patenthavaren licensiera ut rätten att använda eller utöva den skyddade uppfinningen.

En uppfinning är en teknisk lösning på ett problem. Det finns många skäl till att söka patent, men ofta är det viktigaste att få vara ensam om att exploatera uppfinningen och därmed kunna tjäna mer pengar än om det fanns konkurrenter på marknaden som erbjöd eller använde samma produkt eller metod.