Om mönsterskydd

Ett mönsterskydd avser själva utseendet hos en produkt, och kan aldrig skydda en teknisk funktion. Till detta används istället patent. Exempel på saker som kan skyddas av ett mönster är utseendet på en vara, ornament, grafiska ikoner och typsnitt.

Ett registrerat mönsterskydd får man i regel genom att ansöka om registrering av det hos patentmyndigheten i det land där man vill ha sitt mönster registrerat. Det finns även några sätt att erhålla mönsterskydd i flera länder genom centraliserade registreringsförfaranden. Således går det att vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (tidigare OHIM) i Alicante ansöka om en så kallad registered european design (RCD), vilken automatiskt omfattar hela EU. Det går även att vid World Intellectual Property Organization (WIPO) i Genève ansöka om en så kallad internationell registrering, vilken bland annat omfattar EU men även ett antal andra länder, däribland Norge och Schweiz.

Vid ansökan om mönsterskydd ska i regel produkttypen anges. Normalt är inga grupper av varor undantagna från att kunna mönsterskyddas, men begränsningar finns när det gäller skydd för reservdelar.

För att kunna få ett mönsterskydd måste mönstret vara nytt när ansökan lämnas in. En mönsterskapare har dock i många länder möjlighet att söka skydd för sitt mönster inom ett år från den dag då hon först visade formgivningen. Detta gäller då enbart mönsterskaparen själv, och förutsatt att ingen annan visat eller publicerat ett liknande mönster.

Mönstret måste dessutom för att kunna registreras skilja sig tydligt från det som blivit känt tidigare. Detta innebär att den nya varan ska ge ett nytt helhetsintryck i förhållande till tidigare kända mönster. Mönstret får inte heller vara banalt, exempelvis får det inte enbart utgöras av en i sig känd, enkel geometrisk form.

Mönsterskydd kan även avse endast en del av en produkt, exempelvis kapsylen på en flaska.

Mönster och patent kan med fördel användas i tillsammans. Att ansöka om mönsterregistrering istället för patentskydd kan vara lämpligt om produkten inte uppfyller kraven på ett patentskydd, till exempel ifall mönstret avser en ny utformning av en redan känd produkt. Man kan också söka mönsterskydd som ett komplement till ett patentskydd. Eftersom ett patent enbart skyddar själva den tekniska funktionen och inte formgivningen, och eftersom det motsatta gäller för ett mönsterskydd, fås på detta sätt ett brett skydd för produkten.

En mönsterregistrering kan normalt också erhållas betydligt snabbare än motsvarande patentskydd. Numera sker i Europa enbart en granskning av att ansökan uppfyller formkraven och att rätt avgifter har betalats. När dessa villkor uppfyllts sker en registrering av mönsterskyddet.
En mönsterregistrering gäller i Europa fem år från ansökningsdagen, men kan sedan förnyas i femårsperioder upp till maximalt 25 år från ansökningsdagen.