Konsten att skydda koncept

I takt med att informationsflödet ökar blir det allt viktigare för företag att ha ett enhetligt och igenkännbart uttryck. Det kan exempelvis vara fråga om en homogen butiksinredning, såsom Apples, eller ett konsekvent använt mönster, såsom Hästens Sängars rutmönster. Kommersiella kännetecken är ägnade att signalera ett visst kommersiellt ursprung. Det gäller i minst lika hög grad koncept. Karakteristiskt för koncept är att de ofta utgörs av fler komponenter än vad som ingår i det traditionella immaterialrättsskyddet, där helheten eller genomgående teman bidrar till igenkänningen. I ett koncept finns ofta imagebärande delar som är oskyddade och därmed särskilt. Läs mer om konsten att skydda koncept här!

 

Storbritannien ratificerar fördraget om den gemensamma patentdomstolen

Ett stort steg mot ett enhetspatent för Europa togs idag när Storbritannien meddelade att de ratificerar fördraget om de gemensamma patentdomstolen. Fördraget innebär att en patentsökande kan få ett enda patent som gäller ett stort antal Europeiska länder utan validering, samt att frågor om patentets giltighet kan prövas centralt för hela Europa. För att detta ska träda i kraft krävs dock även att Tyskland ratificerar fördraget.

2018-04-27

Noréns har gått med i SACG

Noréns Patentbyrå AB har blivit medlemmar i the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG), Svenska Föreningen mot Piratkopiering. SACG är en ideell och politiskt oberoende förening som arbetar med att förhindra piratkopiering och handeln med piratkopierade varor. Idag uppskattas fem till sju procent av den totala världshandeln utgöras av piratkopierade varor. Detta har inte bara effekter för den enskilde rättighetsinnehavaren, utan även för marknaden i stort, människors hälsa, och människors säkerhet. Sedan starten 1997 har SACG aktivt drivit dessa frågor genom lobbying och opinionsarbete för att få politiker och andra beslutsfattare att prioritera frågan.

 

Intrång i upphovsrätt till båt

Mål PMT 11062-16 gällde bland annat frågorna om en motorbåt av modellen Nord West 420 Flybridge hade upphovsrättsligt skydd som ett alster av brukskonst, och om konkurrentens motorbåt Nord West 430 Flybridge gjorde intrång i denna upphovsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att båten hade upphovsrätt i och med att den ”är en intellektuell skapelse” och att upphovsmannen ”vid skapandet har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val.” Nord West 430 Flybridge var i princip en kopia av originalbåten Nord West 420 Flybridge och ansågs därför göra intrång i upphovsrätten.

Vad som skyddas genom upphovsrätten har varierat över tid då föreställningar om vad som är konstnärligt är i ständig förändring. Det är i alla fall tydligt att vad som kvalificeras för upphovsrättsligt skydd går i en liberaliserande riktning och allt mer anses nå upp till kraven.

Men om till och med båtar kan skyddas genom upphovsrätten, varför ska vi då satsa på ett designskydd för vår produkt? Skälen är flera. För det första är brukskonstskyddet en svensk företeelse. Även om produkten skulle anses ha skydd i Sverige går det inte att räkna med samma skydd utomlands. Designrätten å andra sidan är helt harmoniserad i EU och relativt harmoniserad runt om i världen. Vidare är upphovsrätten en oregistrerbar rättighet. Det betyder att det inte går att veta om produkten faktiskt når upp till kraven för skydd innan saken prövas i domstol, vilket kan bli både dyrt och långdraget. Det tredje och kanske viktigaste skälet är att skyddsomfånget för en registrerad design är större än det skydd som en upphovsrätt ger. Upphovsrätten täcker i princip bara kopior, medan designrätten ger skydd för allt som ger den kunnigare användaren samma helhetsintryck. 

Hör gärna av er om ni har frågor kring upphovsrätt och designskydd!

Hör gärna av er till Emma om ni vill diskutera detta eller har några frågor.

 

 

Karmas grundare med på Forbes ”30 under 30”-lista 2018

Karma har en app genom vilken privatpersoner, till halva priset, kan rädda mat som riskerar att slängas av mataffärer och restauranger. Företaget har än så länge räddat åtminstone 50 ton mat, vilket har tagit dess grundare Ludvig Berling, Elsa Bernadotte och Hjalmar Ståhlberg Nordegren till Forbes ”30 under 30”-lista för social entrepreneurs år 2018. Stort grattis säger vi på Noréns!

För mer information klicka på länken nedan och se intervjun med Elsa Bernadotte och Mattias Larsson i SVT:s morgonstudio.

https://www.facebook.com/KarmaSverige/videos/1769530326411514/

 

Nya avgifter hos Patent- och registreringsverket

Från och med den 14 februari 2018 gäller nya avgifter hos Patent- och registreringsverket. För patentansökningar införs bland annat en enhetlig avgift för offentliggörandet, oavsett ansökans längd. Dessutom har årsavgifterna höjts. Avseende varumärken har både ansöknings- och förnyelseavgifterna höjts något. För att se den fullständiga prislistan, besök Patent- och registreringsverkets hemsida.

 

Nya typer av varumärken

Sedan den 1 oktober 2017 gäller inte längre kravet på grafisk återgivning för EU-varumärken, utan de kan nu återges i valfri lämplig form. Även det svenska Patent- och registreringsverket implementerar nu de ändringar som krävs med anledning av det nya varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436).

En av effekterna är att det både i den svenska varumärkesdatabasen och i EUIPO:s sökmotor numera går att söka på en mängd nya typer av varumärken. Exempelvis är numera doftmärken, hologrammärken och rörelsemärken sökbara. Förändringen innebär att fler typer av kreativa och konkurrenskraftiga varumärken lätt kan registreras, men det ställer också höga krav på kompetens kring hur ett varumärke ska återges i en ansökan för att resultatet ska bli ett starkt och hållbart skydd.

Hör gärna av er om ni vill diskutera de nya typerna av varumärken!

Emma Femić
Telefon: +46 (0) 8 545 874 21
E-mail: emma.femic@norens.se

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) av nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Syftet med GDPR är att öka skyddet för individers integritet vid behandling av personuppgifter. Det är en omfattande reform av reglerna om personuppgiftsbehandling, som kommer att ställa högre krav på företag och organisationer vid behandling av personuppgifter.

Några viktiga nyheter är:

• Med GDPR kommer inte längre bara strukturerat material, utan även allt ostrukturerat material (bland annat personuppgift i löpande text i alla typer av dokument, e-post eller på webbplats) att omfattas av de nya bestämmelserna.

• ”Privacy by design” innebär att integritetshänsyn ska genomsyra all hantering av personuppgifter. Exempel på sådan hantering kan vara användning av tjänster, utveckling av en produkt, eller ett kundregister. Åtgärderna kan vara av tekniskt slag i form av brandväggar och liknande, eller av organisatoriskt slag, i form av rutiner.

• Insamling och hantering av personuppgifter får bara ske för särskilda, uttryckligt angivna ändamål som måste vara fastställda innan insamlingen sker. Uppgifterna får därefter inte användas för något annat syfte än det angivna, eller sparas under längre tid än vad som angavs vid insamlandet av uppgifterna.

• Vid personuppgiftsincidenter, så som en cyberattack, kommer den personuppgiftsansvarige vara tvungen att inom 72 timmar från incidenten rapportera händelsen till Datainspektionen.
Om ni har frågor eller funderingar kring GDPR är ni välkomna att höra av er till oss!

Emma Femić
Telefon: +46 (0) 8 545 874 21
E-mail: emma.femic@norens.se

Karolina Hedberg Strömbäck
Telefon: +46 (0) 8 545 874 17
E-mail: karolina.stromback@norens.se