Noréns har gått med i SACG

Noréns Patentbyrå AB har blivit medlemmar i the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG), Svenska Föreningen mot Piratkopiering. SACG är en ideell och politiskt oberoende förening som arbetar med att förhindra piratkopiering och handeln med piratkopierade varor. Idag uppskattas fem till sju procent av den totala världshandeln utgöras av piratkopierade varor. Detta har inte bara effekter för den enskilde rättighetsinnehavaren, utan även för marknaden i stort, människors hälsa, och människors säkerhet. Sedan starten 1997 har SACG aktivt drivit dessa frågor genom lobbying och opinionsarbete för att få politiker och andra beslutsfattare att prioritera frågan.

 

Intrång i upphovsrätt till båt

Mål PMT 11062-16 gällde bland annat frågorna om en motorbåt av modellen Nord West 420 Flybridge hade upphovsrättsligt skydd som ett alster av brukskonst, och om konkurrentens motorbåt Nord West 430 Flybridge gjorde intrång i denna upphovsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att båten hade upphovsrätt i och med att den ”är en intellektuell skapelse” och att upphovsmannen ”vid skapandet har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val.” Nord West 430 Flybridge var i princip en kopia av originalbåten Nord West 420 Flybridge och ansågs därför göra intrång i upphovsrätten.

Vad som skyddas genom upphovsrätten har varierat över tid då föreställningar om vad som är konstnärligt är i ständig förändring. Det är i alla fall tydligt att vad som kvalificeras för upphovsrättsligt skydd går i en liberaliserande riktning och allt mer anses nå upp till kraven.

Men om till och med båtar kan skyddas genom upphovsrätten, varför ska vi då satsa på ett designskydd för vår produkt? Skälen är flera. För det första är brukskonstskyddet en svensk företeelse. Även om produkten skulle anses ha skydd i Sverige går det inte att räkna med samma skydd utomlands. Designrätten å andra sidan är helt harmoniserad i EU och relativt harmoniserad runt om i världen. Vidare är upphovsrätten en oregistrerbar rättighet. Det betyder att det inte går att veta om produkten faktiskt når upp till kraven för skydd innan saken prövas i domstol, vilket kan bli både dyrt och långdraget. Det tredje och kanske viktigaste skälet är att skyddsomfånget för en registrerad design är större än det skydd som en upphovsrätt ger. Upphovsrätten täcker i princip bara kopior, medan designrätten ger skydd för allt som ger den kunnigare användaren samma helhetsintryck. 

Hör gärna av er om ni har frågor kring upphovsrätt och designskydd!

Hör gärna av er till Emma om ni vill diskutera detta eller har några frågor.

 

 

Karmas grundare med på Forbes ”30 under 30”-lista 2018

Karma har en app genom vilken privatpersoner, till halva priset, kan rädda mat som riskerar att slängas av mataffärer och restauranger. Företaget har än så länge räddat åtminstone 50 ton mat, vilket har tagit dess grundare Ludvig Berling, Elsa Bernadotte och Hjalmar Ståhlberg Nordegren till Forbes ”30 under 30”-lista för social entrepreneurs år 2018. Stort grattis säger vi på Noréns!

För mer information klicka på länken nedan och se intervjun med Elsa Bernadotte och Mattias Larsson i SVT:s morgonstudio.

https://www.facebook.com/KarmaSverige/videos/1769530326411514/

 

Nya avgifter hos Patent- och registreringsverket

Från och med den 14 februari 2018 gäller nya avgifter hos Patent- och registreringsverket. För patentansökningar införs bland annat en enhetlig avgift för offentliggörandet, oavsett ansökans längd. Dessutom har årsavgifterna höjts. Avseende varumärken har både ansöknings- och förnyelseavgifterna höjts något. För att se den fullständiga prislistan, besök Patent- och registreringsverkets hemsida.

 

Nya typer av varumärken

Sedan den 1 oktober 2017 gäller inte längre kravet på grafisk återgivning för EU-varumärken, utan de kan nu återges i valfri lämplig form. Även det svenska Patent- och registreringsverket implementerar nu de ändringar som krävs med anledning av det nya varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436).

En av effekterna är att det både i den svenska varumärkesdatabasen och i EUIPO:s sökmotor numera går att söka på en mängd nya typer av varumärken. Exempelvis är numera doftmärken, hologrammärken och rörelsemärken sökbara. Förändringen innebär att fler typer av kreativa och konkurrenskraftiga varumärken lätt kan registreras, men det ställer också höga krav på kompetens kring hur ett varumärke ska återges i en ansökan för att resultatet ska bli ett starkt och hållbart skydd.

Hör gärna av er om ni vill diskutera de nya typerna av varumärken!

Emma Femić
Telefon: +46 (0) 8 545 874 21
E-mail: emma.femic@norens.se

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) av nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Syftet med GDPR är att öka skyddet för individers integritet vid behandling av personuppgifter. Det är en omfattande reform av reglerna om personuppgiftsbehandling, som kommer att ställa högre krav på företag och organisationer vid behandling av personuppgifter.

Några viktiga nyheter är:

• Med GDPR kommer inte längre bara strukturerat material, utan även allt ostrukturerat material (bland annat personuppgift i löpande text i alla typer av dokument, e-post eller på webbplats) att omfattas av de nya bestämmelserna.

• ”Privacy by design” innebär att integritetshänsyn ska genomsyra all hantering av personuppgifter. Exempel på sådan hantering kan vara användning av tjänster, utveckling av en produkt, eller ett kundregister. Åtgärderna kan vara av tekniskt slag i form av brandväggar och liknande, eller av organisatoriskt slag, i form av rutiner.

• Insamling och hantering av personuppgifter får bara ske för särskilda, uttryckligt angivna ändamål som måste vara fastställda innan insamlingen sker. Uppgifterna får därefter inte användas för något annat syfte än det angivna, eller sparas under längre tid än vad som angavs vid insamlandet av uppgifterna.

• Vid personuppgiftsincidenter, så som en cyberattack, kommer den personuppgiftsansvarige vara tvungen att inom 72 timmar från incidenten rapportera händelsen till Datainspektionen.
Om ni har frågor eller funderingar kring GDPR är ni välkomna att höra av er till oss!

Emma Femić
Telefon: +46 (0) 8 545 874 21
E-mail: emma.femic@norens.se

Karolina Hedberg Strömbäck
Telefon: +46 (0) 8 545 874 17
E-mail: karolina.stromback@norens.se

Kravet på Grafisk Återgivning slopas

Från och med den 1 oktober 2017 gäller inte längre det tidigare kravet på grafisk återgivning vid inlämning av EU-varumärkesansökningar. Från och med detta datum får varumärken istället återges i valfri lämplig form med den för tidpunkten, allmänt tillgänglig teknik, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

Syftet med de nya reglerna är att göra varumärkesregistreringarna i EU-varumärkesregistret tydligare, mer tillgängliga och lättare att söka efter. Tanken är att registret i möjligaste mån skall spegla varumärkenas användning i verkligheten.

Man har i formuleringen tagit hänsyn till det faktum att teknologin förändras och möjligheterna att återge varumärket kommer att skifta över tid. De nya reglerna kommer att öppna upp möjligheterna och underlättar registreringen av okonventionella varumärken som t.ex. hologram, animerade varumärken och olfaktoriska varumärken (doftmärken).

Syftet med de nya reglerna är att förbättra rättssäkerheten för användare och minska antalet formella invändningar.

Har ni frågor om hur ni skall gå tillväga för att registrera ert varumärke, kontakta oss!

Noréns Innovation Indicator

Fingerprint Cards är Sveriges mest innovationstäta företag för andra året i rad

Årets raket är tätningsföretaget Roxtec i Karlskrona

Noréns Innovation Indicator är ett mått ett på företags innovationstäthet. Det är ett nyckeltal för hur aktivt ett företag arbetar för att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent. Noréns Innovation Indicator gör det möjligt att mer objektivt jämföra hur företag arbetar med att skydda sina idéer.

Noréns Innovation Indicator mäter antal patentsökta uppfinningar per omsatt krona. Ett högt tal representerar hög innovationstäthet.

Noréns Innovation Indicator beräknas med 18 månaders fördröjning, eftersom patentansökningar hålls hemliga en tid efter inlämning.  Därför är 2015 det senaste år för vilket fullständiga data finns.

Fingerprint Cards, som utvecklar teknologi för biometri, var det mest innovativa svenska företaget mätt på detta sätt år 2017, och försvarar därmed förstaplatsen från förra året. Det Göteborgsbaserade företaget lämnade in 22 patentansökningar under 2015 vilket är högst antal i förhållande till omsättningen, som var 2900 miljoner. Fingerprint levererar hårdvara och mjukvara för bland annat sensorer för fingeravtryck som används i mobiltelefoner.

”Det är givetvis roligt att vi hamnade i topp även i år. Vi satsar mycket på produktutveckling och innovation, vilket är ett måste på den här snabbrörliga marknaden. Patentering är en naturlig del av vår verksamhet och vi har mycket kompetenta och ambitiösa medarbetare i företaget som alla bidrar. Vi har ökat antalet ansökningar kraftigt de sista åren och arbetar nu för att det ska bli ännu fler under 2017”, säger Pontus Jägemalm, CTO och chef för FoU, på Fingerprint.

 

Ericsson klättar till en andra plats på rankingen.

”Vi är en teknikledare inom informations- och telekomindustrin, och detta är ännu ett bevis för den innovationskraft som finns inom Ericsson, säger Mathias Hellman, chef för strategy and portfolio management inom Ericssons enhet för IPR & Licensing. Rankingen visar på vikten av fortsatta investeringar i forskning och teknikutveckling, något som möjliggörs av ett fungerande patent- och licensieringssystem. Rankingen visar också att både stora och små företag kan vara innovativa och att det är viktigt för dem att jobba aktivt med patent för att kunna fortsätta upprätthålla sin innovationskraft.

Roxtec AB, som utvecklar tätningar för kablar och rör, är årets raket och går rakt in på fjärdeplatsen.

Roxtec tillverkar och säljer tätningar för kablar och rör. Grundaren Mikael Blomqvist lade grunden till Roxtec hemma i sitt garage år 1990 och Roxtec har kontinuerligt skyddat sina innovationer med patent sedan dess. Finansmannen Rune Anderssons Mellby Gård AB köpte det snabbväxande företaget år 2005.

Nya på listan är, förutom Roxtec; mekanikföretaget Haldex (7 plats) och vitvarutillverkaren Dometic (14 plats).

Spotify klättrar några placeringar tack vare en kraftigt ökad patentportfölj. Spotify har under 2015 ingivit patentansökningar avseende 53 uppfinningar, vilket gör att Spotify nästan har dubblerat sin patentportfölj på bara ett år.

 – Inget svenskt utvecklingsföretag som avser att expandera utanför Sverige kan underlåta att ta hänsyn till patentsystemets fördelar och nackdelar, säger Fredrik Öhrström, avgående patentansvarig på Spotify.

Det som är spännande med Noréns Innovation Indicator är att stora och små företag kan tävla på lika villkor. Ett högt värde på Noréns Innovation Indicator signalerar en målmedveten satsning vad gäller teknikutveckling och offensiv strategi för att skydda resultaten av denna utveckling. Därmed finns ofta goda förutsättningar för tillväxt.

–  Det är roligt att synliggöra den innovationskraft som finns i Sverige och vi gratulerar Fingerprint Cards till försvar av förstaplatsen, säger Anders Bratt på Noréns Patentbyrå AB.

 

Noréns Innovation Indicator 2017

Rank 2017 Rank 2016 Företag Publicerade nya patentansökningar Omsättning 2015 Nya patent-ansökningar/ omsatt miljard
2017 (inlämnade 2015) 2016 (inlämnade 2014)
1 (1) Fingerprint Cards 22 16 2900 7,59
2 (5) Ericsson 1712 1626 246920 6,93
3 (4) Axis 44 48 6634 6,63
4 (-) Roxtec 10 6 1828 5,47
5 (6) SKF 368 468 75997 4,84
6 (3) Thule 22 55 5106 4,31
7 (-) Haldex 16 8 4777 3,35
8 (12) Spotify 53 20 181001 2,93
9 (7) Autoliv 151 283 52216 2,89
10 (9) Husqvarna 90 121 36170 2,49
11 (8) Delaval 13 25 54872 2,37
12 (10) Electrolux 133 253 123511 1,08
13 (13) Sandvik 90 90 85845 1,05
14 (-) Dometic 10 9 11486 0,87
15 (17) Alfa Laval 32 35 39746 0,81
16 (11) Assa Abloy 51 124 68099 0,75
17 (19) Volvo3 205 208 312515 0,66
18 (18) Saab 16 23 27186 0,59
19 (20) SCA 54 36 115316 0,47
20 (16) Atlas Copco 23 93 102161 0,23

 

[1] Omsättning för Spotify-koncernen enligt Di digital den 23 maj 2016

2 Omsättning för DeLaval International AB

3 Avser Volvo lastvagnar m.fl., Volvo Cars ingår alltså inte.

 

Om Noréns Innovation Indicator

Noréns Innovation Indicator mäter innovationstäthet definierat som patentaktivitet i förhållande till omsättningen, och har utarbetats av Noréns Patentbyrå AB. Det kan användas som ett mått på hur aktivt företaget är att utveckla ny teknik samt att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent.

  • Endast företag med koncernhuvudkontor i Sverige ingår, vilket utesluter bland andra Scania och AstraZeneca.
  • Endast företag med minst tio nya patentansökningar och med en omsättning om minst 100 mkr år 2015 ingår. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2015 det senaste året för vilket det finns fullständiga data i dagsläget.
  • Omsättning på koncernnivå (där inte annat anges) har hämtats från årsredovisningen för år 2015.
  • En patentfamilj anses som en patentansökan i denna studie. En patentfamilj gäller i typfallet en enda uppfinning. En patentfamilj kan resultera i ansökningar och beviljade patent i fler länder.
  • Läkemedelsbolag – som ofta satsar på färre men viktiga patent – hamnar utanför listan på grund av de flesta företag antigen tillhör koncerner med huvudkontor utanför Sverige (AstraZeneca, GE Healthcare) eller är relativt små.